Skip to main content
Dino Manzoni

Asistent+ 386 1 4706 100

dino.manzoni@zrc-sazu.si


Povezave


MANZONI, Dino (2021). Fenomenologija afektivnosti s posebnim ozirom na razpoloženje in emocije. Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. Letn. 53, št. 1/2, str. 95-117. https://anthropos.splet.arnes.si/files/2022/01/anthropos_1-2_manzoni.pdf

MANZONI, Dino (2022). Platon in Lacan: Eros, Lógos ... in Stvar. Platforma 3: zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU. Str. 30-59. Ljubljana: Založba ZRC. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/download/1981/8156/1527-1?inline=1.

MANZONI, Dino (2022). O telesu: med Merleau-Pontyjem in Bourdieujem. Filozofski maraton 2019/2020: filozofija in telo, filozofija med duhom in naravo; zbornik. Str. 140-155. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/370/697/8024.

MANZONI, Dino (2020). Fenomenologija telesa in odnosi z drugimi = Phenomenology of the body and the relationships with others: intersubjektivnost skozi medtelesnost; intersubjectivity through intercorporeality. Phainomena: [glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani = bulletin of Association for Phenomenology]. Letn. 29, št. 114/115, str. 55-80. http://www.phainomena.com/wp-content/uploads/2020/12/E-PHI_29_114-115.pdf.

MANZONI, Dino (2022). Mejna osebnostna motnja in stigma = Borderline personality disorder and stigma: ali smo res sami odgovorni za (samo)stigmo?; are we really responsible for self-stigma? Od seznanjenosti s težavami v duševnem zdravju do učinkovitega odzivanja z manj stigme = From mental health awareness to effective responses with less stigma: zdaj je čas, da znanje prenesemo v prakso!; now is the time to put knowledge into practice!. Str. 173-181. Ljubljana: Založba ZRC. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/2026/8318/1757.

MANZONI, Dino (2022). Kaj je objekt psihologije? Kaj je psihologija?: epistemologija in refleksija. Str. 25-39. https://www.researchgate.net/publication/360076706_Kaj_je_objekt_psihologije.

MANZONI, Dino (2022). Vloga sreče v sodobnem svetu: kritika pozitivne psihologije

Alternator [Elektronski vir]: misliti znanost; think science. Št. 33. https://www.alternator.science/sl/daljse/vloga-srece-v-sodobnem-svetu-kritika-pozitivne-psihologije/.

MANZONI, Dino (2022). Spektri narcizma. Panika [Elektronski vir]: revija Društva študentov psihologije Slovenije. http://revijapanika.si/2022/01/02/spektri-narcizma/.

Težave v duševnem zdravju migrantk_ov: izkušnje prepoznave in obravnave (01. oktober 2021 - 30. september 2024)
Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah (research programme • 01. marec 2020 - 04. november 2022)

Dino Manzoni je zaposlen kot asistent na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU. Po izobrazbi je magister psihologije. V svoji magistrski nalogi je raziskoval fenomenološko konceptualizacijo afektov s posebnim ozirom na razpoloženje in emocije. Kot doktorski študent pripravlja disertacijo, v kateri poskuša prikazati genealogijo (erotične) ljubezni na zahodu ter formulirati in analizirati imanentna protislovja oz. aporije, ki so konstitutivne za samo idejo ljubezni. V doktorski nalogi se – v povezavi s problematiko ljubezni – skozi optiko psihoanalitičnega konceptualnega aparata ukvarja z analizo pojavov, kot so: transfer, narcizem, melanholija/depresija, tesnoba, ljubosumje, travma.

Izobraževanje:

oktober 2019–
Vpisal Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mentor doktorske disertacije: red. prof. dr. Mladen Dolar. Področje/tema: psihoanaliza, erotična ljubezen, zgodovina pojmov, analiza diskurza.

september 2019
Končal drugostopenjski magistrski študijski program Psihologija, na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Mentor magistrske naloge: izr. prof. dr. Bojan Musil. Komentor: doc. dr. Gorazd Andrejč. Področje/tema: psihologija afektov (s posebnim ozirom na razpoloženje), socialna psihologija, fenomenologija percepcije, gestalt psihologija.
Pridobil pedagoško-andragoško izobrazbo.

avgust 2017
Končal prvostopenjski univerzitetni študijski program Biopsihologija na Oddelku za psihologijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT). Mentor diplomske naloge: red. prof. dr. Ernest Ženko. Področje/tema: psihologija afektov, fenomenologija, religija, filozofija jezika.

Zaposlitve:

januar 2022–
Zaposlen kot asistent na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU.

marec 2021–september 2021
Zaključeno pripravništvo z opravljenim strokovnim izpitom iz zdravstva.
Zaposlen kot psiholog pripravnik – delo z osebami s psihično motnjo – na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPK Ljubljana). 

Raziskovalna področja
Psihologija S260

Ključne besede
duševno zdravje
motnje razpoloženja
izobraževanje