Skip to main content

Odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni

Opis

Razpoložljive evidence o posledicah delovnih nesreč in poklicnih bolezni (DNPB) povsod po svetu kažejo, da je kmečki poklic, ki se večinoma izvaja na družinskih kmetijah, eden od najbolj nevarnih in tveganih poklicev. Kljub pomembnemu prispevku DNPB k umrljivosti in prizadetosti – ranljivosti kmetov in kmetijskih delavcev, je raziskav, ki osvetljujejo ta fenomen, malo. Raziskav, ki bi obravnavale DNPB v kmetijstvu z vidika odzivanja, spopadanja samih kmetov in kmetic ter njihovih družinskih članov z njihovimi posledicami – vključujoč strategije njihovega preživetja in nadaljnjega obstoja in razvoja kmetij – pa skorajda ni, kljub vse večjemu zanimanju javnosti za kmetijsko dejavnost z vidika pridelave kvalitetne, zdrave in varne hrane in učinkov kmetijske dejavnosti na okolje. Cilj predlaganega projekta je ob navedenih dejstvih odgovoriti na vprašanje, kako se člani kmečkih družin spopadajo s svojo telesno in psihično oviranostjo ali oviranostjo svojih članov družine zaradi DNPB in kako kmetje in drugi akterji v kmetijskem sistemu ocenjujejo zamisel o vzpostavitvi posebnega servisa – socialno‐delovne pomoči (SDP) – kot možne oblike pomoči javno‐zasebnega partnerstva kmetom pri zapolnjevanju izpada delovne sile na kmetiji, do katere prihaja zaradi bolezni in poškodb.


Cilji:

 - Raziskati obseg, značilnosti in vzroke tega pojava ter ekonomske stroške, ki ob tem nastajajo na ravni posamične kmetije in na skupinski ravni;
 - Odgovoriti na vprašanje, kako se člani kmečkih družin spopadajo s svojo telesno in psihično oviranostjo ali oviranostjo svojih članov družine zaradi DNPB, kako je organizirano delo na družinskih kmetijah z oviranim članom;
 - Identificirati  vire neformalne in formalne pomoči, na voljo družinskim kmetijam z oviranim članom in kako to pomoč sprejemajo in ocenjujejo (ali jim zadošča/ustreza);
 - Preučiti spremembe v življenju in delu na družinskih kmetij zaradi oviranost enega od njihovih članov in kako je to vpliva na nadaljnje delovanje in obstoj kmetije, to je, kakšne strategije nadaljnjega razvoja se izbirajo na kmetijah z izkušnjo z DNPB.
 - Raziskati, kako različni akterji v lokalnem in širšem okolju zaznavajo problematiko oviranosti kmetov in kmetic zaradi DNPB in vidijo možnosti njenega reševanja in ukrepanja ter
 - Kako kmetje in drugi akterji v kmetijskem sistemu ocenjujejo zamisel o vzpostavitvi socialno-delovne pomoči (SDP), oblike storitve javno-zasebnega značaja, kot možne rešitve  nadomščanja izpada delovne sile na kmetiji zaradi DNPB.


Faze projekta

 - Koordinacija dela projektne skupine z rednimi delovnimi sestanki; priprava vmesnih in končnega poročila; komunikacija s ključnimi informatorji za pridobivanje potencialnih anketirancev in intervjuvancev na terenu in z oskrbovalci informacij in statističnih podatkov (1-24 mesecev);
 - Sprotno dopolnjevanje znanstvene literature in drugega gradiva (uradni dokumenti in poročila s področja različnih politik itd.), za dodelavo raziskovalnih izhodišč in pripravo raziskovalnih inštrumentov (analiza statističnih podatkov, zasnova izbranih vsebin za intervjuje, fokusna skupina) ter analiza dobrih praks socialno delovne pomoči (SDP) v tujini (1-20 mesecev);
 - Izvedba ankete in pridobitev podatkovne zbirke NJZI, analiza statističnih podatkov in izračun ekonomskega bremena absentizma/prezentizma med kmeti; Izvedba pilotnih ter pol-strukturiranih intervjujev z izbranimi sogovorniki; prisostvovanje različnim dogodkom, ki se jih udeležujejo kmetje in kmetice; dobeseden prepis posnetkov intervjujev in etnografskega dnevnika; analiza pridobljenega gradiva;Izvedba fokusne skupine, prepis njenega posnetka in analiza pridobljenih informacij (1-18 mesecev);
 - Sinteza vseh faz preučevanja v obliki končnega poročila, diseminacija rezultatov do uporabnikov (oblikovalci politik na ministrstvih in zbornicah, kmetijski svetovalci, društva, splošna javnost,…) s predavanji, delavnicami in medijskimi nastopi ter v pedagoški proces ter strokovno in znanstveno skupnost z javnimi predstavitvami v tiskanih in elektronskih medijih, udeležbo na znanstvenih in strokovnih srečanjih ter objavami v znanstveni in strokovni literaturi doma in v tujini (18-24 mesecev).Tip
Projekt

Ključne besede
privlačnost kmečkega poklica
delovna in socialna pomoč
nesreče
doživljanje in spopadanje z oviranostjo
bolezni
delovni pogoji
kmetje

Raziskovalna področja
Sociologija S210
Kulturna antropologija, etnologija S220
Psihologija S260