Raziskovalna dejavnost

Področja raziskovalnega dela:

- nevropsihološka ocena kognitivnih in emocionalnih primanjkljajev in možnosti njihove remediacije pri osebah z motnjami razpoloženja

- evalvacija na dokazih temelječih psihosocialnih intervencij z vidika zagotavljanja funkcionalnega izida pri motnjah razpoloženja

- razvoj orodij za prepoznavanje obremenitev na delovnem mestu in oceno poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic v različnih delovnih okoljih

Raziskovalni projekti:

2011-2014: Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah (temeljni raziskovalni projekt)

2008-2011 Electronic standard coding and mapping of services for long-term care (eDESDE-LTC) / Standardizirano elektronsko kodiranje in mapiranje služb za dolgotrajno nego (eDESDE-LTC)

2006-2008:  Razvoj kakovosti in dostopnosti preventivne zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja na primarnem nivoju

Izbrane publikacije

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana, TAVČAR, Rok, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana. The impact of mood stabilisers on the emotionally modulated response inhibition in euthymic bipolar patients. Eur. neuropsychopharmacol.. [Print ed.], Sep. 2011, vol. 21, suppl. 3, str. S421-S422

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Relationships between perceived quality of life and emotionally modulated cognitive control in bipolar disorder. V: 15th World Congress of Psychiatry, 18-22 September, 2011- Buenos Aires. Abstracts. Buenos Aires: MCI, 2011

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana. P01-201-Polarity of most recent affective episode and other clinical factors in relation to quality of life in remitted bipolar patients. European Psychiatry. [Online ed.], 2011, vol. 26, supl. 1, str. 202.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Assessment of emotional processing biases in cognitive control performance. Stud. psychol., 2011, vol. 53, no. 1, str. 137-150, graf. prikazi.

SEDLAR, Nataša, NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. A review of the literature on occupational burnout in Slovenia. V: 15th World Congress of Psychiatry, 18-22 September, 2011- Buenos Aires. Abstracts. Buenos Aires: MCI, 2011.

SEDLAR, Nataša, NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Workplace stressors among scientific researchers and their relation to self-reported absenteeism and presenteeism. V: 12th European Congress of Psychology, Istanbul, July 04-08, 2011. Abstracts and list of authors. Istanbul: [s. n.], 2011, str. 1686.

ŠPRAH, Lilijana, NOVAK, Tatjana. Slovenska strokovna javnost o stresu na delovnem mestu : izsledki preliminarne analize strokovnih in raziskovalnih publikacij na temo poklicnega stresa, objavljenih v obdobju med letoma 2004 in 2010. V: ŠPRAH, Lilijana (ur.), HIENG, Sarah (ur.). Prepoznavanje in obvladovanje problematike stresa na delovnem mestu s primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini : zbornik prispevkov na Konferenci z mednarodno udeležbo Zmanjšanje stresa - povečanje zadovoljstva in produktivnosti, 31. marec 2011, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), 2011, str. 30-35, ilustr., tabele.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Sociodemografski in klinični dejavniki doživljanja kvalitete življenja pri osebah z bipolarno motnjo razpoloženja. V: BOHANEC, Marko in dr. (ur.). Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 321-324, tab.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Vpliv psihoedukacije na kognitivno inhibicijo pri pacientih z bipolarno motnjo. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 105-109.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Prepoznavanje čustvenih izrazov pri osebah z bipolarno motnjo razpoloženja v evtimični fazi. V: BOHANEC, Marko in dr. (ur.) Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008, str. 327-330, graf. prikazi.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba:

2009-...študentka doktorskega študija, smer: Kognitivna psihologija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

2007- univerzitetna diploma, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitev:

2010-...: asistentka, Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana

2007-2010: zunanja sodelavka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU

2009: šolska svetovalna delavka, Osnovna šola, Zagorje ob Savi

Izobraževanja:

2009-2011: zaključena Praktikuma I in II iz vedenjsko-kognitivnih terapij, Društvo za vedenjsko-kognitivno terapijo, Ljubljana

2009-...: vodenje skupinskih psihoedukacijskih delavnic za osebe z bipolarno motnjo razpoloženja v okrevanju in njihove svojce

Raziskovalna področja

Psihologija S260 

Ključne besede

kognitivna psihologija • duševno zdravje 

Priznanja in nagrade

2010: nagrada za mlade perspektivne raziskovalce v regiji Alpe Adria