Tatjana Novak


+386 1 4706 445

tnovak@zrc-sazu.siPodročja raziskovalnega dela:

- nevropsihološka ocena kognitivnih in emocionalnih primanjkljajev in možnosti njihove remediacije pri osebah z motnjami razpoloženja

- evalvacija na dokazih temelječih psihosocialnih intervencij z vidika zagotavljanja funkcionalnega izida pri motnjah razpoloženja

- razvoj orodij za prepoznavanje obremenitev na delovnem mestu in oceno poklicnega stresa ter njegovih škodljivih posledic v različnih delovnih okoljih

Raziskovalni projekti:

2011-2014: Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah (temeljni raziskovalni projekt)

2008-2011 Electronic standard coding and mapping of services for long-term care (eDESDE-LTC) / Standardizirano elektronsko kodiranje in mapiranje služb za dolgotrajno nego (eDESDE-LTC)

2006-2008:  Razvoj kakovosti in dostopnosti preventivne zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja na primarnem nivoju

2010: nagrada za mlade perspektivne raziskovalce v regiji Alpe Adria

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana, TAVČAR, Rok, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana. The impact of mood stabilisers on the emotionally modulated response inhibition in euthymic bipolar patients. Eur. neuropsychopharmacol.. [Print ed.], Sep. 2011, vol. 21, suppl. 3, str. S421-S422

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Relationships between perceived quality of life and emotionally modulated cognitive control in bipolar disorder. V: 15th World Congress of Psychiatry, 18-22 September, 2011- Buenos Aires. Abstracts. Buenos Aires: MCI, 2011

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana. P01-201-Polarity of most recent affective episode and other clinical factors in relation to quality of life in remitted bipolar patients. European Psychiatry. [Online ed.], 2011, vol. 26, supl. 1, str. 202.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Assessment of emotional processing biases in cognitive control performance. Stud. psychol., 2011, vol. 53, no. 1, str. 137-150, graf. prikazi.

SEDLAR, Nataša, NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. A review of the literature on occupational burnout in Slovenia. V: 15th World Congress of Psychiatry, 18-22 September, 2011- Buenos Aires. Abstracts. Buenos Aires: MCI, 2011.

SEDLAR, Nataša, NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Workplace stressors among scientific researchers and their relation to self-reported absenteeism and presenteeism. V: 12th European Congress of Psychology, Istanbul, July 04-08, 2011. Abstracts and list of authors. Istanbul: [s. n.], 2011, str. 1686.

ŠPRAH, Lilijana, NOVAK, Tatjana. Slovenska strokovna javnost o stresu na delovnem mestu : izsledki preliminarne analize strokovnih in raziskovalnih publikacij na temo poklicnega stresa, objavljenih v obdobju med letoma 2004 in 2010. V: ŠPRAH, Lilijana (ur.), HIENG, Sarah (ur.). Prepoznavanje in obvladovanje problematike stresa na delovnem mestu s primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini : zbornik prispevkov na Konferenci z mednarodno udeležbo Zmanjšanje stresa - povečanje zadovoljstva in produktivnosti, 31. marec 2011, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), 2011, str. 30-35, ilustr., tabele.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Sociodemografski in klinični dejavniki doživljanja kvalitete življenja pri osebah z bipolarno motnjo razpoloženja. V: BOHANEC, Marko in dr. (ur.). Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 321-324, tab.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Vpliv psihoedukacije na kognitivno inhibicijo pri pacientih z bipolarno motnjo. Review of Psychology, 2010, vol. 17, no. 2, str. 105-109.

NOVAK, Tatjana, ŠPRAH, Lilijana. Prepoznavanje čustvenih izrazov pri osebah z bipolarno motnjo razpoloženja v evtimični fazi. V: BOHANEC, Marko in dr. (ur.) Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008, str. 327-330, graf. prikazi.

Izobrazba:

2009-...študentka doktorskega študija, smer: Kognitivna psihologija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

2007- univerzitetna diploma, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitev:

2010-...: asistentka, Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana

2007-2010: zunanja sodelavka na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU

2009: šolska svetovalna delavka, Osnovna šola, Zagorje ob Savi

Izobraževanja:

2009-2011: zaključena Praktikuma I in II iz vedenjsko-kognitivnih terapij, Društvo za vedenjsko-kognitivno terapijo, Ljubljana

2009-...: vodenje skupinskih psihoedukacijskih delavnic za osebe z bipolarno motnjo razpoloženja v okrevanju in njihove svojce

Raziskovalna področja
Psihologija S260

Ključne besede
kognitivna psihologija
duševno zdravje