Description

Publikacija predstavlja rezultate raziskave Rodnostno vedenje Slovencev, ki so po kriterijih mednarodnega projekta Fertility and Family Survey in Countries of ECE Region (FFS) urejeni kot nacionalno poročilo. Besedilo publikacije daje ob pomoči številnih spremljajočih tabel in grafikonov vpogled v osnovne značilnosti rodnostnega vedenja današnjih moških in žensk v Sloveniji, ki so sedaj v rodnem obdobju. Prikazane so značilnosti lastnih gospodinjstev ter doma staršev generacij, rojenih med leti 1950 do 1980, trendi v njihovem partnerskem življenju, spreminjanje njihovega dejanskega in želenega števila otrok, spolnega in kontracepcijskega vedenja, stališč do otrok ter do družine, starševstva in zakonske zveze ter vključenosti mater v izobraževalni proces in na trg delovne sile. Poleg tega daje publikacija tudi osnovne informacije o metodološkem delu poteka raziskave in značilnostih vzorčne populacije.

This publication (Fertility Behaviour Of Slovenians: National Report) presents the results of the study Fertility Behaviour of Slovenes following the international project criteria of Fertility and Family Survey in Countries of ECE Region (FFS) arranged as a national report. The text of publications accompanied by many tables and charts gives insight into the basic characteristics of today's fertility behaviour of men and women in their reproductive life period in Slovenia. Displayed are the characteristics of their own households and the parental homes of the generations born between 1950 to 1980, trends of their partnership unions, changes in the actual and their desired number of children, sexual and contraceptive behaviour, attitudes towards children and family, parenting and marriage, and involvement of mothers in the educational process and labour market. Additionally, the publication also provides basic information on methodological part of the research and the characteristics of the sample population.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-53-6

Specifications

paperback • 21x 29,5 cm • 128 pages

Price

not for sale

E-publications