Title:
Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA. Prilagojena različica za dejavnosti javnega sektorja
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Prilagojena različica e-OPSA je namenjena zaposlenim v izbranih dejavnostih javnega sektorja ((javna in državna uprava, lokalna samouprava, nekateri javni zavodi in agencije). Priročnik je poleg tega, da seznanja uporabnike s problematiko psihosocialnih obremenitev, ki jih doživljajo zaposleni tako v svojem delovnem okolju kot izven njega, tudi uporaben pripomoček pri oblikovanju različnih preventivno promocijskih ukrepov, usmerjenih v izboljševanje zdravja zaposlenih in njihovega počutja v delovnem okolju. Osnovan je na interaktivnih poglavjih in vključuje tudi povezave do uporabnih spletnih strani iz področja promocije zdravja, ki olajšajo strokovnjakom za zdravje in varnost pri delu pripravo ustreznih ukrepov ter z njimi povezanih dejavnosti, kot jih narekujejo sodobne smernice na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. Posebno poglavje priročnika je namenjeno navodilom za delo s spletnim orodjem e- OPSA, s pomočjo katerega se izdela ocena psihosocialnih obremenitev zaposlenih in tveganja za razvoj prekomernega stresa, absentizma, prezentizma, fluktuacije ter izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu.

'A handbook for managing psychosocial risks and absenteeism with e-OPSA tool' is an integral part of the new, freely available tool aimed at management of psychosocial risks and health-related absenteeism (e-OPSA; www.opsa.si).  An adapted version of e-OPSA for employed in the selected activities of the public sector (public administration, municipalities, courts, public agencies, ministries, etc.). Besides introducing the problem of psychosocial burdens experienced by employees at their workplace and beyond, this handbook can be used as a useful instrument for designing a various promotional and preventive arrangements which bettering employees’ health and well-being in their working settings, as suggested by recent guidelines for psychosocial risks management. A handbook is based on interactive chapters, including also numerous links to supportive health promotion websites in order to facilitate the preparation of adequate measures and related activities, commonly carried out by professionals in the field of health and safety at work.  A special chapter is dedicated to instructions for working with an online e-OPSA tool, enabling an assessment of employees’ psychosocial burdens and risks of developing an excessive stress, absenteeism, presenteeism, turnover and experiencing of workplace violence.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-946-6

Specifications

internet publication • pdf • 100 pages

E-publications

Homepage
(17 MB)