Naslov:
Mladostniške nosečnosti v Sloveniji
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtorica v monografiji sistematično obravnava različne presoje mladostniških nosečnosti v Sloveniji in tujini ter jih sooča z izsledki lastne empirične raziskave. Prvi del knjige prinaša poglobljeno presojo akterjev, ki natančno definirajo mladostniško nosečnost kot problem na nacionalni in svetovni ravni in si hkrati prizadevajo za njegovo reševanje. V drugem delu je predstavljena empirična raziskava. Kvantitativni del raziskave je osredotočen na opredelitev najizrazitejših dejavnikov tveganja za mladostniško nosečnost v Sloveniji ter primerjavo rodnostnega vedenja mladostniških nosečnic in drugih žensk v opazovani populaciji.

Avtorica je ugotovitve raziskav v Sloveniji primerjala s poglavitnimi izsledki tujih raziskav o mladostniški nosečnosti. Rezultate je dogradila z osebnimi pogovori z izbranimi posameznicami, ki so doživele mladostniško nosečnost. Poglavitna ugotovitev kaže, da je večina sogovornic mladostniško nosečnost doživela kot veliko spremembo v svojem življenju. Nosečnost so izkusile kot nepredvideno zdravstveno tveganje, obremenitev na ravni medosebnih odnosov, celo kot spremembo svojega družbenega statusa in življenjske perspektive. Knjiga bralcu približa celovitejši in večplasten vpogled v problematiko mladostniške nosečnosti. Ugotovitve in spoznanja ne prispevajo zgolj k razvoju disciplinarne usmeritve sociologije – socialnega dela, temveč tudi drugih znanstvenih specializacij, ki se prav tako ukvarjajo z rodnostnim vedenjem mladostniških nosečnic.

Kazalo vsebine

Predgovor

Uvod

I. del: Znanstvene presoje mladostniških nosečnosti

Mladostniška nosečnost kot pojav

Mladostniška nosečnost kot družbeni problem

Zakonodaja o mladostniških nosečnostih – primer ZDA in Velike Britanije

Primer slovenske zakonodaje

Pregled nekaterih rodnostnih raziskav na Slovenskem

II. del: Mladostniške nosečnosti v Sloveniji

Dejavniki tveganja za mladostniško nosečnost od 1963 do 1995

Metodologija, vzorec in priprava podatkov

Pregled rezultatov

Ugotovitve kvantitativnega dela raziskave

Življenjske zgodbe mladostniških nosečnic

Analiza pogovorov

Nekatere ugotovitve kvalitativnega dela raziskave

Sklepna opomba

Literatura

Kazalo slik in tabel

Dodatek – tabele

Stvarno in imensko kazalo

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-85-6

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 104 strani